ABOUT US

     จุดเริ่มต้นของ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง รีพลับบลิค จำกัด เริ่มมาจากนักวิเคราะห์และวางแผนทางการตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ร่วมในวางแผนและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อทำกำไรสูงสุดให้กับบริษัทฯชั้นนำของแวดวงของกลุ่มนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ฯ ซึ่งได้ผ่านการสัมผัสและรับรู้ถึงปัญหาในการดำเนินธุรกิจอสังหาริททรัพย์ในปัจจุบัน ที่มีมากขึ้นเรื่อยๆในท้องตลาด โดยประสบการณ์ตรงกว่า 17 ปี ได้พบเจอปัญหาที่ต้องเข้าไปดำเนินการหาแนวทางในการแก้ไข และหรือ หาทางออกเพื่อให้สินค้านั้นๆ “ขายได้” ทั้งด้วยการพัฒนาโครงการฯที่เกิดจากความต้องการส่วนตัว ที่ไม่ได้ค้นคว้าข้อมูลและวางแบบแผนมาหรือหาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจมายังไม่เพียงพอ ก่อนหรือหลัง ที่จะพัฒนาโครงการฯ บริษัทฯจะวิเคราะห์ให้เห็นภาพที่แท้จริงของการแก้ไขปัญหา เช่น

  • การวิเคราะห์ ทำเลในการสร้างสินค้านั้นๆ ว่าเส้นทางทั้งในปัจจุบันและอนาคต จะมีเส้นทางไหนเป็นเส้นทางหลักและรอง  หรือ จะมีแผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่ว่าจะมีอะไรบ้าง ในอนาคตอันใกล้ หรือ มีสิ่งใดที่เป็นจุดที่หากพัฒนาแล้วจะเป็นความต้องการของอุปสงค์
  • การวิเคราะห์ ทำเลในการสร้างสินค้า ว่าในระแวงนั้นๆมีอุปทานอะไรบ้างที่ได้พัฒนาขึ้น และสินค้าไหนขายดีมาก่อน หรือขายไม่ดีมาก่อน ให้รู้เพื่อเป็นที่มาของการพัฒนาสินค้าในอนาคต หรือ แนวทางในการรับมือกับอุปทานทดแทน 
  • การวิเคราะห์ ราคาขายในจุดที่เหมาะสม ซึ่งต้องทราบข้อมูลที่แท้จริงว่ากลุ่มนักพัฒนาในบริเวณนั้นๆ ขายสินค้าประเภทนั้นๆต่างกัน ในราคาเท่าใด และเราควรขายในราคาเท่าใด เพื่อให้สอดคล้องกับกำลังซื้อของอุปสงค์ที่เราคาดหวัง
  • การวิเคราะห์ หาอุปสงค์จากกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ โดยคำนึงถึงลักษณะรายได้ อาชีพ และความต้องการทางการซื้อ หรือ คาดหวังว่าต้องซื้อสินค้าที่จะพัฒนา และหากไม่มีกลุ่มไหนที่น่าจะเป็นอุปสงค์ทดแทน
  • การวิเคราะห์ ว่าอุปสงค์นั้นๆต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกในรูปแบบใด หรือตามยุคสมัย และลักษณะของการใช้งานจะสะดวกต่อการใช้งานจริง หรือ เหนือกว่าคู่แข่งขันทางการตลาดหรือไม่ ควรจะวิเคราะห์และวางแผนทางกลยุทธ์ เพื่อให้การขายสามารถบรรลุตามระยะเวลาที่กำหนด (สอดคล้องกับระยะเวลางานก่อสร้าง)
  • การวิเคราะห์ วางแผนการประชาสัมพันธ์ (สื่อและกิจกรรม) โดยต้องบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับความคืบหน้าของสภาพสินค้า หรือระยะเวลาที่กำหนด หรือ ลำดับคำเชิญชวนให้มีความโดดเด่นและต่างต่างจากคู่แข่งทางการตลาด เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดได้รวดเร็ว จนเกิดความสนใจเข้าเยี่ยมชม ซึ่งบริษัทฯมีประสบการณ์ตรงทางด้านการวางกลยุทธ์ทางการตลาดและการขาย ภายใต้งบประมาณที่มีอย่างจำกัดและต้องประสบความสำเร็จ 

     ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทฯที่ปรึกษาเกิดขึ้นมากมาย ส่วนใหญ่เกือบ 95% เป็นบริษัทฯที่เปิดมาเพื่อรับบริการขาย (นายหน้าทางการขาย) และ เพื่อรับบริการงานประชาสัมพันธ์ (นายหน้าสื่อโฆษณาและกิจกรรม) ที่ทางนักพัฒนาได้พบเห็นหรือได้ใช้บริการ ซึ่งท้องตลาดยังขาดแคลนบริษัทฯที่มีความถนัดและเชี่ยวชาญในการวางกลยุทธ์ ให้กับสินค้าอสังหาริมทรัพย์โดยตรงเหมือนที่บริษัทฯดำเนินการอยู่